Ogłoszenia Syndyka wrzesień 2017

19.09.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21

na podstawie §7 ust. 4 Regulaminu konkursu, niniejszym odstępuje od konkursu ofert (odwołuje konkurs ofert), który został ogłoszony w dniu 11.09.2017r., na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności (częściowo zabezpieczonych hipoteką przymusową) przysługujących upadłej spółce od dłużnika: „Walcownia Rur Jedność” sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, KRS: 0000057263, w kwocie 14.713.182,97 zł. Jednocześnie Syndyk informuje, iż termin następnego konkursu ofert dotyczącego przedmiotowych wierzytelności upadłej spółki będzie podany do publicznej wiadomości.

 

 

11.09.2017                                                                                                                                                     

SYNDYK  MASY  UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. 

w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21


Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności 

(częściowo zabezpieczonych hipoteką przymusową)


przysługujących upadłej spółce od dłużnika: „Walcownia Rur Jedność” sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, KRS: 0000057263, w kwocie 14.713.182,97 zł (w tym w kwocie nominalnej 10.663.762,70 zł zabezpieczonej hipoteką przymusową wpisaną w księgach wieczystych nr KA1I/00007528/6, KA1I/00021042/9, KA1I/00021421/0, KA1I/00021885/0 i KA1I/00021042/9) za cenę wywoławczą nie niższą niż 302.000,00 zł (trzysta dwa tysiące złotych).

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. wierzytelności.Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską), w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert BUDUS wierzytelności” w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w  upadłości likwidacyjnej,  40-053 Katowice, ul. Barbary 21 oraz wpłacenie wadium w wysokości 30.200,00 zł (trzydzieści tysięcy dwieście złotych) na rachunek bankowy:  Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do dnia 02.10.2017r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem, o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Biura Syndyka.  Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej  stawki, o ile podatek ten będzie należny. Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. kontaktowy: 785 006 150 

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.