Ogłoszenia Syndyka Wrzesień 2013

09.09.2013

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza
konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
po obniżonej o 40% cenie w stosunku do cen, wynikających z oszacowania


 

Lp.

Symbol Indeksu

Nazwa przedmiotu

J.m

Ilość

Rok prod

Paliwo

Cena z oszacowania  brutto

Cena z oszacowania  brutto minus 40% = cena wywoławcza

1

SK7731

Motocykl Harley Davidson

szt.

1

2006

Pb

79 650,00

47 790,00

2

SK1784T

Jelcz - pompa do betonu

szt.

1

1995

ON

84 150,00

50 490,00

3

Ł - 01

Ładowarka ł-34

szt.

1

1985

ON

67 600,00

40 560,00

4

Ł - 03

Ładowarka Ł-201 FADROMA

szt.

1

1988

ON

27 000,00

16 200,00


Wykaz zawiera ceny brutto. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową na adres biura Syndyka oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa lub na konto bankowe: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 23 września 2013 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać: określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres i NIP oferenta, a  w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP, Określenie przedmiotu nabycia, Oferowaną cenę nabycia.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
Ruchomości oraz ich dokumentację z oszacowania można oglądać w dni robocze w godz. 8°°-13°° po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu  pod numerem telefonu: 603 345 120 oraz 785 006 150.

 

03.09.2013


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza

Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
Przedmiotem sprzedaży są:  wyposażenie biurowe oraz sprzęt komputerowy wyszczególnione w wykazie znajdującym się do wglądu w Biurze Syndyka  Masy  Upadłości  Spółki  BUDUS  S.A. w upadłości likwidacyjnej (pok. 103).
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Konkurs Ofert” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa lub na konto bankowe: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 17.09.2013 roku  w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres i NIP oferenta, a w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w wykazie. Cena powinna być określona przez podanie dokładnej kwoty, bez  podawania alternatywnych propozycji.
Wadium:
- wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlegają zwrotowi bez odsetek na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia wyboru i zatwierdzenia oferty.
- zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, w przypadku oferenta, który zawiera umowę kupna.
- przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyla się od zawarcia umowy kupna.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo  wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.
O rozstrzygnięciu konkursu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym: kom. 785 006 150, kom. 515 117 450.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.