Ogłoszenia Syndyka Styczeń 2013

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 20

w Wiśle przy ul. Bukowej 6

Przedmiotem sprzedaży jest niewyodrębniony lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,77 m2 położony w Wiśle przy ul. Bukowej 6 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącej 332/1000 części objętych księgą wieczystą nr BB1C/00081371/0 (działki nr 3188/7 i 3188/10 o łącznym obszarze 0,2684 ha we współużytkowaniu wieczystym) oraz współwłasność w 1/22 części nieruchomości lokalowej objętej księgą wieczystą BB1C/00089003/6 stanowiącej miejsce postojowe w garażu w tym samym budynku.

Cena wywoławcza netto wynosi: 230 000,00 zł

(dwieście trzydzieści tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny wywoławczej doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie na sprzedaż w/w lokalu jest wpłacenie przez oferenta na konto bankowe Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Alior Bank o numerze: 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium z dopiskiem „Konkurs ofert” w wysokości 23 000,00 zł najpóźniej do dnia 24 stycznia 2013 r. Za datę wpłaty uważa się uznanie kwoty wadium na rachunku upadłego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem: „Konkurs ofert” w terminie do 24 stycznia 2013 r. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do siedziby spółki (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferenta, odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie do 7 dni od dnia wyboru i zatwierdzenia oferty. Wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, w przypadku oferenta który zawiera umowę kupna.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy Syndyk. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (data wpływu na rachunek Sprzedającego). Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu podpisania umowy sprzedaży.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne zostaje wyłączona.

Z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 10 stycznia 2013 r. zezwalającym na sprzedaż nieruchomości, stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją można się zapoznać i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka pod adresem: Katowice ul. Barbary 21 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym: 785 006 150 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCIKatowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21ogłaszaKonkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej.Przedmiotem sprzedaży są: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe , przyczepy i sprzęt budowlany ( Ładowarki, koparki, walec, dźwig 7t.), wyszczególniony w wykazie znajdującym się poniżej.  Wykaz zawiera ceny brutto.Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest  złożenie oferty  osobiście albo przesyłką pocztową -listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Konkurs Ofert”  oraz wpłacenie wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa lub  na konto bankowe: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 28 lutego 2013 r.                  W przypadku  przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).Oferta powinna zawierać :- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres i NIP oferenta, a  w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.- Określenie przedmiotu nabycia.- Oferowaną cenę nabycia w złotych. Cena powinna być określona przez podanie dokładnej kwoty , bez podawania alternatywnych propozycji .Wadium:  - wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi  bez odsetek na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia wyboru i zatwierdzenia oferty.- zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia , w przypadku oferenta który zawiera umowę kupna. - przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty ,w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.O rozstrzygnięciu konkursu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni .Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8°° - 13°° po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu  pod numerem telefonicznym: kom. 603 345 120; kom. 785 006 150.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.