Ogłoszenia Syndyka sierpień 2017

24.08.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

 Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

 w upadłości likwidacyjnej, ul. Barbary 21, 40-053 Katowice

 ogłasza konkurs ofertna sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu

 położonego w Katowicach przy ul. Żeliwnej – Bocheńskiego.

 

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.Przedmiotem sprzedaży jest:

 

a) prawo użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/39, o powierzchni 128 m2 położonej w Katowicach w rejonie ulicy Żeliwnej - Bocheńskiego, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00049579/6 Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach

 

Cena wywoławcza wynosi: 6 230,00 zł netto 

(sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych, 00/100) netto

 

b) prawo użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/41, o powierzchni 162 m2 położonej w Katowicach w rejonie ulicy Żeliwnej - Bocheńskiego, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00049579/6 Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach

 

Cena wywoławcza wynosi: 7 890,00 zł netto 

(siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, 00/100) netto.

 

(każdy z ww. przedmiotów sprzedaży zwany jest dalej: „przedmiotem sprzedaży” lub „Nieruchomością”).

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:

1) kwoty 623,00 zł (sześćset dwadzieścia trzy złote, 00/100) w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/39,

 

2) kwoty 789,00 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych, 00/100) w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/41,najpóźniej w terminie do dnia 12.09.2017r.

 

Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową (lub kurierem) w terminie do dnia 12.09.2017r. do godz. 15.00. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową (lub kurierem), o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn.akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT - KATOWICE”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

 

Oferta musi być podpisana i zawierać cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, powinna wskazywać, której Nieruchomości dotyczy oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta – w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, odpowiednio odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG) lub odpis (względnie zaświadczenie) z innego właściwego rejestru, kopia dokumentów REGON, NIP , - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL. Nadto każda oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu konkursu.

 

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży.Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie konkursu ofert. Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800 - 1300 , tel. kontaktowy: 785 006 150.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.