Ogłoszenia Syndyka Październik 2013

22.10.2013

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy nieruchomości zabudowanej
położonej w Bielsku Biała, przy ul. Kustronia

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach  Wydział X Gospodarczy z dnia 19 września 2013 roku – sygn. akt XGUp-41/12/4 na warunkach określonych przez Syndyka.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej
w  Bielsku-Białej, przy ul. Gen. Kustronia.
Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo wieczystego użytkowania gruntu, obejmującego działki nr 2646/2, 825/5, 830/7, 3144, 833/13, 833/14 o łącznej powierzchni 1,2170 ha wraz z własnością rzeczy trwale z gruntem związanych, objętych księgą wieczystą nr  BB1B/00101486/5, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Gen. Kustronia, woj. Śląskie.

Cena wywoławcza wynosi: 2 980 000,00 zł.
(dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 298 000,00 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych, 00/100) w terminie do 5.11.2013 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do 5.11.2013 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie formatu A4 z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG BIELSKO-BIAŁA”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Koperta na wszystkich łączeniach powinna być parafowana przez osobę składającą ofertę.
Oferta musi zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w Warunkach przetargu, tj. zawierać dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta, nr telefonu kontaktowego, odpis z rejestru działalności gospodarczej, REGON,NIP oraz nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza jak również, że oferent nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i warunkami przetargu.
Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 13 listopada 2013 roku o godz. 11:00 na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowo-Naprawczych w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala 12.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferty przez Sędziego-Komisarza. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
Z „Warunkami przetargu”, Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 19.09.2013 r., stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz pozostałą dokumentacją, można zapoznać się jak również uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00  - 13:00  , tel. Kom. 785 006 150,kom.504 222 415.

 

22.10.2013

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy nieruchomości zabudowanej
położonej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a.


Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 19 września 2013 roku – sygn. akt XGUp-41/12/4 na warunkach określonych przez Syndyka.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość , stanowiąca grunt własności Skarbu Państwa oraz przedmiot użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089 roku, zabudowany budynkiem biurowo-administracyjnym pięciopiętrowym jednoklatkowym,  działka 13/31 o pow. 0,3168 ha objętą  księgą wieczystą nr ZG1E/00046047/1, położona w Zielonej Górze przy ul. Batorego 126a, woj. Lubuskie.

Cena wywoławcza wynosi: 2 962 000,00 zł.
(dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej    w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy  masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 296 200,00 zł.(dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych, 00/100) w terminie do dnia 5.11.2013 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub  drogą pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do 5.11.2013 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie formatu A4 z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS  – PRZETARG ZIELONA GÓRA”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21). Koperta na wszystkich łączeniach powinna być parafowana przez osobę składającą ofertę.
Oferta musi zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w Warunkach przetargu, tj. zawierać dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta, nr telefonu kontaktowego, odpis z rejestru działalności gospodarczej, REGON,NIP oraz nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza jak również , że oferent nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i warunkami przetargu.
Rozpoznanie ofert i rozstrzygniecie przetargu nastąpi w dniu 13 listopada 2013 roku o godz. 11:30 na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowo-Naprawczych w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala 12.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferty przez Sędziego – komisarza. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest  wyłączona.
Z „Warunkami przetargu”, Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia19.09.2013 r., stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz pozostałą dokumentacją, można zapoznać się jak również uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00 – 13:00, tel. kom. 785 006 150,kom. 504 222 415.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.