Ogłoszenia Syndyka Masy Upadłości

22.01.2019


SYNDYK MASY UPADŁŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS  S.A.

w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21.

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności


przysługującej upadłej spółce od dłużnika: Gmina Zabrze – Zabrzański Kompleks Rekreacyjny w Zabrzu,

za cenę wywoławczą nie niższą niż 10 000,00 zł netto (dziesięć tysięcy złotych). Na dzień ogłoszenia wierzytelność przysługująca upadłej spółce względem Gminy Zabrze – Zabrzański Kompleks Rekreacji w Zabrzu, według ksiąg upadłego, wynosi 1.292.965,08 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych osiem groszy).

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. wierzytelności wraz wszelkimi związanymi z nią prawami, w tym w szczególności roszczeniami o zapłatę odsetek.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc zł) w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. Za datę wpływu uważa się datę uznania kwoty wadium na ww. rachunku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską) w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej , 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w terminie 12 lutego 2019 r. do godz.15 00.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem, o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: Konkurs Ofert - wierzytelność Gmina Zabrze – Zabrzański Kompleks Rekreacyjny w Zabrzu”,  zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

     Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu ofert.

Rękojmia za wady przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie  siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołanie konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny (dopuszcza się możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty). Ogłoszenie,  a także warunki konkursu ( Regulamin konkursu ofert) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży ,jego opisem wartości rynkowej wierzytelności , dokumentacją związaną  z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem Konkursu Ofert, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  -1300 , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. kontaktowy 785 006 150.

 

 

3.12.2018


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21

Ogłasza

Konkurs ofert na sprzedaż z wolej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy SK 93825 AUDI A8 Quattro, rok produkcji 2003, o pojemności 4,0L, mocy 202 kW, wskazania licznika 415.300 km;

Cena wywoławcza wynosi:  13 150,00 zł brutto

Ocena techniczna w/w pojazdu dostępna jest do wglądu w biurze Syndyka Masy Upadłości Spółki BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej (Katowice, ul. Barbary 21). Cena wywoławcza   jest ceną brutto. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Konkurs Ofert ruchomości” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa lub na konto bankowe: Alior  Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta powinna zawierać:

- szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres i NIP oferenta, a w przepadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.

- określenie przedmiotu nabycia.

- Oferowaną cenę nabycia w złotych. Cena powinna być określona przez podanie dokładnej kwoty, bez  podawania alternatywnych propozycji.

Wadium:

- wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi bez odsetek na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia wyboru i zatwierdzania oferty.

- zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, w przypadku oferenta, który zawiera umowę sprzedaży.

- przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia  konkursu bez podania przyczyny. Rękojmia za wady jest wyłączona

Ruchomość można oglądać a dni robocze w godz. 800  - 1300  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 603 345 120.


 

30.11.2018

SYNDYK  MASY  UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności 

 

w łącznej kwocie 6.587.891,40 zł przysługujących upadłej spółce od dłużnika: Wiktoria House Sp. z o.o.               w upadłości z siedzibą w Opolu, KRS: 0000268779, wraz z wszelkimi związanymi z tymi wierzytelnościami prawami, za cenę wynikającą z oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę, t.j. za cenę nie niższą niż 1.000,00 zł netto (jeden tysiąc złotych). Powyższe wierzytelności są sporne, zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego spółki Wiktoria House Sp. z o.o. w upadłości toczącego się przed Sądem Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy (sygn. akt: V GUp 85/16) i są w tymże postępowaniu upadłościowym dłużnika przedmiotem postępowania sprzeciwowego (sygn. akt: V GUks 3/17). 

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. wierzytelności.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej  stawki, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską)              w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 14.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem, o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Biura Syndyka.  

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „Konkurs Ofert BUDUS wierzytelności WIKTORIA HOUSE”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka    (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Rękojmia za wady wierzytelności jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także,           w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną              z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje      w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A.      w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. kontaktowy: 785 006 150 lub 504 222 415.

 

13.03.2018

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej 40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu 

i budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość 

położonych w Katowicach przy ul. Barbary 21

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu jest  wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo użytkowania wieczystego  gruntu (w użytkowaniu wieczystym do 29.06.2092r.), obejmującego działki nr  21/8 i 21/9 i budynek biurowy stanowiący odrębną nieruchomość, objęte księgą wieczystą nr  KA1K/00031959/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, wraz z infrastrukturą, położone w Katowicach przy ulicy Barbary 21, woj. śląskie (dalej łącznie jako: „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”).

Cena wywoławcza wynosi: 4.505.000,00 zł netto

(cztery miliony pięćset pięć tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży  doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank S.A. o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 450 500,00 zł (czterysta pięćdziesiąt  tysięcy pięćset złotych, 00/100)

 w terminie do  27.03.2018 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej,      40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową (lub kurierem) w terminie do dnia 27.03.2018 r. do godz. 15.00. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową (lub kurierem), o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT KATOWICE ”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w niniejszym obwieszczeniu, oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w Regulaminie konkursu ofert, tj. zawierać przede wszystkim:                                                                                    

 1. dane oferenta: nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta oraz numer telefonu kontaktowego, adres e-mail do kontaktu,
 2. w przypadku przedsiębiorców: dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej /CEIDG/, dokumenty REGON i NIP),
 3. w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne: dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności (uchwała odpowiedniego podmiotu lub instytucji, odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji, dokumenty REGON i NIP), dokumenty potwierdzające umocowanie danej osoby lub osób do działania w imieniu reprezentowanego podmiotu (oferenta),
 4. w przypadku osób fizycznych: kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL.
 5. w przypadku osób zagranicznych:
 •  oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane w okresie do trzech miesięcy przed ogłoszeniem konkursu ofert,
 • w przypadku oddziałów osób zagranicznych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający rejestrację oddziału,
 • w przypadku przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw.
 1. proponowaną cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie.
 2. sposób i termin zapłaty ceny nabycia, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu konkursu.
 3. potwierdzoną podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta kserokopię dowodu wpłacenia wadium.
 4. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
 5. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.
 6. oświadczenie oferenta, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią – komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego.
 7. Oświadczenia oferenta, że:
 • oferent zapoznał się i akceptuje Regulamin konkursu ofert,
 • oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, oraz że nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży,
 • oferent uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 • oferent zobowiązuje się do opłacania podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży w datach płatności tego podatku oraz opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego działki nr 21/8 i nr 21/9 (objęte księgą wieczystą nr KA1K/00031959/5) proporcjonalnie do czasu władania Nieruchomością przez nabywcę w danym roku,

W przypadku oferentów działających przez pełnomocników, dodatkowo są oni zobowiązani do złożenia dokumentu pełnomocnictwa w oryginale, określającego dokładnie zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby zagraniczne powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, opatrzone czytelnym podpisem mocodawcy, zawierać imię, nazwisko i funkcję mocodawcy oraz muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej, konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku osób zagranicznych, wymagane jest potwierdzenie zgodności podpisu przez notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej.    

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także,  w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie,           a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże  kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa  sprzedaży.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie konkursu.   

Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znajdują w Regulaminie konkursu.                                                                                                                  

Nieruchomość można oglądać pod podanym wyżej adresem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , tel. kontaktowy: 785 006 150.

29.01.2018

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Barbary 21, 40-053 Katowice,

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zlokalizowanej

w Gminie Alwernia, powiat chrzanowski


Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu jest  wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży  jest  nieruchomość obejmująca działki nr 41/5, 41/6, 41/7, 45/1, 45/2, 290/1, 290/2, 290/3, 310, 322/1, 322/2, 322/3, (o łącznej powierzchni według księgi wieczystej 141,6556 ha), objęta księgą wieczystą nr KR1C/00073353/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, zlokalizowana w Gminie Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie (dalej również jako „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”). Nieruchomość w całości objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Brodła zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/400/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lipca 2010 roku (zmienionym Uchwałą nr XIII/107/2015         z dnia 16 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Alwerni).


Cena wywoławcza wynosi: 12.000.000,00 zł netto

(dwanaście milionów złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży  doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych, 00/100) w terminie do dnia 12.02.2018 roku. Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na ww. rachunku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową (lub kurierem) w terminie do dnia 12.02.2018 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową (lub kurierem), o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT ALWERNIA ”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w niniejszym obwieszczeniu, oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w Regulaminie konkursu ofert, tj. zawierać:

 

 1. dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta oraz numer telefonu kontaktowego, adres e-mail do kontaktu

 2. w przypadku przedsiębiorców: dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON i NIP),

 3. w przypadku osób fizycznych: kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL.

 4. w przypadku osób zagranicznych:

  a. oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane w okresie do trzech miesięcy przed ogłoszeniem konkursu ofert,

  b.w przypadku oddziałów osób zagranicznych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający rejestrację oddziału,

  c. w przypadku przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw.

 5. proponowaną cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie.

 6. sposób i termin zapłaty ceny, z zastrzeżeniem §8 ust. 6 Regulaminie konkursu ofert.

 7. potwierdzoną podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta kserokopię dowodu wpłacenia wadium.

 8. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

 9. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

 10. oświadczenie oferenta, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią – komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego

 11. oświadczenia:
  a. zapoznaniu się i akceptacji zasad Regulaminu konkursu ofert,

  b. o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży

  c. stwierdzające, ze oferent uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia zawarcia umowy sprzedaży,

  d.o zobowiązaniu się do opłacania podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży w datach płatności tego podatku. 

 

W przypadku oferentów działających przez pełnomocników, dodatkowo są oni zobowiązani do złożenia dokumentu pełnomocnictwa w oryginale, określającego dokładnie zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby zagraniczne powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, opatrzone czytelnym podpisem mocodawcy, zawierać imię, nazwisko i funkcję mocodawcy oraz muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej, konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do skutecznego składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku osób zagranicznych, wymagane jest potwierdzenie zgodności podpisu przez notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej.   

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu terminu do składania ofert.


Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu bez podania przyczyny lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny (dopuszcza się możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty). Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże  kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent nie zawrze umowy sprzedaży Nieruchomości (względnie warunkowej umowy sprzedaży) w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu ofert (Przyszły nabywca uchyla się od zawarcia ww. umowy), lub oferent nie uiści ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie konkursu ofert, lub oferent najpóźniej w terminie do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony przez Syndyka jako dzień podpisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży Nieruchomości (warunkowej umowy sprzedaży lub umowy o skutku rozporządzającym), nie dopełni formalności koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości (nie dostarczy wymaganych dokumentów).

Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Nieruchomość można oglądać pod podanym wyżej adresem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z Regulaminem konkursu ofert, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , tel. kontaktowy: 785 006 150.


 

 

18.12.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21

 

Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności

(częściowo zabezpieczonych hipoteką przymusową)

 

przysługujących upadłej spółce od dłużnika: „Walcownia Rur Jedność” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, KRS: 0000057263 („WRJ”) za cenę wywoławczą nie niższą niż 304.000,00 zł netto (trzysta cztery tysiące złotych). Na dzień niniejszego ogłoszenia wierzytelności przysługujące upadłej spółce względem WRJ, według ksiąg upadłego, wynoszą 14.955.793,14 zł. W skład tej kwoty wchodzą następujące wierzytelności:

1) w kwocie nominalnej 10.560.069,15 zł zasądzonej nakazem zapłaty i zabezpieczonej hipoteką przymusową w kwocie 10.663.762,70 zł (w zakresie zasądzonej należności głównej, t.j. 10.554.745,20 zł, a także części zasądzonych odsetek, t.j. kwoty 109.017,50 zł) na prawie wieczystego użytkowania gruntu i nieruchomościach położonych w Siemianowicach Śląskich, objętych księgami wieczystymi nr KA1I/00007528/6, nr KA1I/00021042/9, KA1I/00021421/0, KA1I/00021885/0, KA1I/00021894/6, KA1I/00023352/9 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich (stan w księgach wieczystych na dzień 21.09.2017r.);

2) w kwocie nominalnej 12.933,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

3) oraz w kwocie nominalnej 4.382.790,49 zł tytułem roszczenia regresowego, bez zabezpieczenia hipotecznego i innych zabezpieczeń (wierzytelność ta nie jest objęta tytułem egzekucyjnym).

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. wierzytelności.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości 30.400,00 zł (trzydzieści tysięcy czterysta złotych) w terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. Za datę wpływu uważa się datę uznania kwoty wadium na ww. rachunku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską) w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w termini

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.