Ogłoszenia Syndyka Masy Upadłości

12.12.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności

 

przysługujących upadłej spółce od dłużnika: ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000048929, za cenę wynikającą z oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę, t.j. za cenę nie niższą niż 6.000,00 zł netto (sześć tysięcy złotych). Na dzień niniejszego ogłoszenia wierzytelności przysługujące upadłej spółce względem ENERGOINSTAL S.A., według ksiąg upadłego, wynoszą 1.193.150,45 zł, przy czym wierzytelności te są sporne, przedawnione i niezafakturowane.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. wierzytelności.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości 600,00 zł (sześćset złotych) w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. Za datę wpływu uważa się datę uznania kwoty wadium na ww. rachunku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską) w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 15.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem, o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „Konkurs Ofert BUDUS wierzytelności ENERGOINSTAL”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Rękojmia za wady wierzytelności jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800 - 1300 , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. kontaktowy: 785 006 150.

 

20.11.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej 40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu

i budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość

położonych w Katowicach przy ul. Barbary 21

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu (w użytkowaniu wieczystym do 29.06.2092r.), obejmującego działki nr 21/8 i 21/9 i budynek biurowy stanowiący odrębną nieruchomość, objęte księgą wieczystą nr KA1K/00031959/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, wraz z infrastrukturą, położone w Katowicach przy ulicy Barbary 21, woj. śląskie (dalej łącznie jako: „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”).

Cena wywoławcza wynosi: 5.300.000,00 zł netto

(pięć milionów trzysta tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank S.A. o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 530.000,00 zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych, 00/100)

w terminie do 11.12.2017 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową (lub kurierem) w terminie do dnia 11.12.2017 r. do godz. 15.00. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową (lub kurierem), o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT KATOWICE ”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w niniejszym obwieszczeniu, oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w Regulaminie konkursu ofert, tj. zawierać przede wszystkim:

A. dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta oraz numer telefonu kontaktowego,

B. w przypadku przedsiębiorców: dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej /CEIDG/, dokumenty REGON i NIP),

C. w przypadku osób fizycznych: kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL.

D. w przypadku osób zagranicznych:

oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane w okresie do trzech miesięcy przed ogłoszeniem konkursu ofert,

w przypadku oddziałów osób zagranicznych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający rejestrację oddziału,

w przypadku przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw.

E. proponowaną cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie.

F. sposób i termin zapłaty ceny nabycia.

G. potwierdzoną podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta kserokopię dowodu wpłacenia wadium.

H. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

I. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

J. oświadczenie oferenta, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią – komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego.

K. oświadczenia:

o zapoznaniu się i akceptacji zasad Regulaminu konkursu ofert,

o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, oraz że nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży,

stwierdzające, ze oferent uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia zawarcia umowy sprzedaży,

o zobowiązaniu się do opłacania podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży w datach płatności tego podatku oraz opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego działki nr 21/8 i nr 21/9 (objęte księgą wieczystą nr KA1K/00031959/5) proporcjonalnie do czasu władania Nieruchomością przez nabywcę w danym roku,

W przypadku oferentów działających przez pełnomocników, dodatkowo są oni zobowiązani do złożenia dokumentu pełnomocnictwa w oryginale, określającego dokładnie zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby zagraniczne powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, opatrzone czytelnym podpisem mocodawcy, zawierać imię, nazwisko i funkcję mocodawcy oraz muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej, konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku osób zagranicznych, wymagane jest potwierdzenie zgodności podpisu przez notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie konkursu.

Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znajdują w Regulaminie konkursu.

Nieruchomość można oglądać pod podanym wyżej adresem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800 - 1300 , tel. kontaktowy: 785 006 150.

15.11.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21

na podstawie §7 ust. 4 Regulaminu konkursu, niniejszym unieważnia w całości konkurs ofert, który został ogłoszony w dniu 23.08.2017r., na sprzedaż z wolnej ręki zlokalizowanych w Mikołowie – Mokre działek nr 853/90, 880/82 i 915/82 objętych księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 oraz działek nr 933/68, 939/68 i 940/68 objętych księgą wieczystą nr KA1M/00058690/8. Przyczyną unieważnienia konkursu jest konieczność dokonania uzgodnień dotyczących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wpływają na możliwość sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

Jednocześnie Syndyk informuje, iż po dokonaniu ww. uzgodnień zostanie ogłoszony następny konkurs ofert dotyczący przedmiotowych nieruchomości upadłej spółki, a informacja o nim będzie podana do publicznej wiadomości.

 

 

08.11.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej („BUDUS”), 40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości spółki BUDUS

Przedmiotem sprzedaży jest między innymi: sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, wyszczególnione w załączniku do ogłoszenia.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.

Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta - BUDUS ruchomości” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie spółki lub na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach : Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do dnia 22.11.2017 roku. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta powinna zawierać:

- Szczegółowe określenie oferenta: imię i nazwisko, dokładny adres i PESEL oferenta, telefon kontaktowy, a w przypadku przedsiębiorcy: nazwę firmy, adres siedziby i NIP,

- Określenie przedmiotu nabycia,

- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w załączniku do ogłoszenia,

- numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki BUDUS.

O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.

Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: 785 006 150.

Załącznik wykaz ruchomości  08.11.2017r.

 

 

16.10.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Barbary 21, 40-053 Katowice,

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zlokalizowanej

w Gminie Alwernia, powiat chrzanowski

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obejmująca działki nr 41/5, 41/6, 41/7, 45/1, 45/2, 290/1, 290/2, 290/3, 310, 322/1, 322/2, 322/3, (o łącznej powierzchni według księgi wieczystej 141,6556 ha), objęta księgą wieczystą nr KR1C/00073353/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, zlokalizowana w Gminie Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie (dalej również jako „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”). Nieruchomość w całości objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Brodła zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/400/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lipca 2010 roku (zmienionym Uchwałą nr XIII/107/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Alwerni).

 

Cena wywoławcza wynosi: 12.000.000,00 zł netto

(dwanaście milionów złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych, 00/100) w terminie do dnia 06.11.2017 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową (lub kurierem) w terminie do dnia 06.11.2017 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową (lub kurierem), o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT ALWERNIA ”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w niniejszym obwieszczeniu, oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w Regulaminie konkursu ofert, tj. zawierać:

A. dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta oraz numer telefonu kontaktowego,

B. w przypadku przedsiębiorców: dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON i NIP),

C. w przypadku osób fizycznych: kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL.

D. w przypadku osób zagranicznych:

oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane w okresie do trzech miesięcy przed ogłoszeniem konkursu ofert,

w przypadku oddziałów osób zagranicznych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający rejestrację oddziału,

w przypadku przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw.

E. proponowaną cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie.

F. sposób i termin zapłaty ceny, z zastrzeżeniem §8 ust. 6 Regulaminie konkursu ofert.

G. potwierdzoną podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta kserokopię dowodu wpłacenia wadium.

H. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

I. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

J. oświadczenie oferenta, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią – komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego.

K. oświadczenia:

zapoznaniu się i akceptacji zasad Regulaminu konkursu ofert,

o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,

stwierdzające, ze oferent uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia zawarcia umowy sprzedaży,

o zobowiązaniu się do opłacania podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży w datach płatności tego podatku.

W przypadku oferentów działających przez pełnomocników, dodatkowo są oni zobowiązani do złożenia dokumentu pełnomocnictwa w oryginale, określającego dokładnie zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby zagraniczne powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, opatrzone czytelnym podpisem mocodawcy, zawierać imię, nazwisko i funkcję mocodawcy oraz muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej, konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do skutecznego składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku osób zagranicznych, wymagane jest potwierdzenie zgodności podpisu przez notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu terminu do składania ofert.

 

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent nie zawrze umowy sprzedaży Nieruchomości (względnie warunkowej umowy sprzedaży lub umowy o skutku rozporządzającym) w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu ofert (Przyszły nabywca uchyla się od zawarcia ww. umowy), lub oferent nie uiści ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie konkursu ofert, lub oferent najpóźniej w terminie do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako dzień podpisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży Nieruchomości (warunkowej umowy sprzedaży lub umowy o skutku rozporządzającym), nie dopełni formalności koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości (nie dostarczy wymaganych dokumentów).

Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Nieruchomość można oglądać pod podanym wyżej adresem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z Regulaminem konkursu ofert, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800 - 1300 , tel. kontaktowy: 785 006 150.

 

19.09.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21

na podstawie §7 ust. 4 Regulaminu konkursu, niniejszym odstępuje od konkursu ofert (odwołuje konkurs ofert), który został ogłoszony w dniu 11.09.2017r., na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności (częściowo zabezpieczonych hipoteką przymusową) przysługujących upadłej spółce od dłużnika: „Walcownia Rur Jedność” sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, KRS: 0000057263, w kwocie 14.713.182,97 zł. Jednocześnie Syndyk informuje, iż termin następnego konkursu ofert dotyczącego przedmiotowych wierzytelności upadłej spółki będzie podany do publicznej wiadomości.

 

 

11.09.2017                                                                                                                                                     

SYNDYK  MASY  UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. 

w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21


Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności 

(częściowo zabezpieczonych hipoteką przymusową)


przysługujących upadłej spółce od dłużnika: „Walcownia Rur Jedność” sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, KRS: 0000057263, w kwocie 14.713.182,97 zł (w tym w kwocie nominalnej 10.663.762,70 zł zabezpieczonej hipoteką przymusową wpisaną w księgach wieczystych nr KA1I/00007528/6, KA1I/00021042/9, KA1I/00021421/0, KA1I/00021885/0 i KA1I/00021042/9) za cenę wywoławczą nie niższą niż 302.000,00 zł (trzysta dwa tysiące złotych).

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. wierzytelności.Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską), w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert BUDUS wierzytelności” w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w  upadłości likwidacyjnej,  40-053 Katowice, ul. Barbary 21 oraz wpłacenie wadium w wysokości 30.200,00 zł (trzydzieści tysięcy dwieście złotych) na rachunek bankowy:  Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do dnia 02.10.2017r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem, o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Biura Syndyka.  Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej  stawki, o ile podatek ten będzie należny. Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. kontaktowy: 785 006 150 

 

24.08.2017

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej 40-053 Katowice ul. Barbary 21

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości 

położonych w Mikołowie - Mokre.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy określonego niżej przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest:

a) nieruchomość w postaci działki nr 853/90 położonej w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Botanicznej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie

  Cena wywoławcza wynosi: 310,00 zł netto

(trzysta dziesięć złotych, 00/100) netto

b) nieruchomość w postaci działki nr 880/82 położonej w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Botanicznej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie

Cena wywoławcza wynosi: 630,00 zł netto

(sześćset trzydzieści złotych, 00/100) netto

c) nieruchomość w postaci działki nr 915/82 położonej w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Botanicznej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie

Cena wywoławcza wynosi: 870,00 zł netto

       (osiemset siedemdziesiąt złotych, 00/100) netto       

d) nieruchomość położona w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Źródlanej, składająca się z działki nr 933/68, 939/68 i 940/68, objętych księgą wieczystą nr KA1M/00058690/8 Sądu Rejonowego w Mikołowie,

Cena wywoławcza wynosi: 27 220,00 zł netto

(dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych, 00/100) netto.

(każdy z ww. przedmiotów sprzedaży zwany jest dalej: „przedmiotem sprzedaży” lub „Nieruchomością”).

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:

1) kwoty 31,00 zł (trzydzieści jeden złotych, 00/100) w przypadku działki nr 853/90,

2) kwoty 63,00 zł (sześćdziesiąt trzy złote, 00/100) w przypadku działki nr 880/82,

3) kwoty 87,00 zł (osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) w przypadku działki nr 915/82,

4) kwoty 2 722,00 zł (dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote, 00/100) w przypadku

Nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1M/00058690/8, najpóźniej w terminie do dnia 12.09.2017r. 

Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w  upadłości likwidacyjnej,  40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową (lub kurierem) w terminie do dnia 12.09.2017r. do godz. 15.00. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową (lub kurierem), o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn.akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT MIKOŁÓW”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta musi być podpisana i zawierać cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, powinna wskazywać, której Nieruchomości dotyczy oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta – w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, odpowiednio odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG) lub odpis (względnie zaświadczenie) z innego właściwego rejestru, kopia  dokumentów REGON, NIP , - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL. Nadto każda oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego  oraz  numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu konkursu.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże  kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa  sprzedaży.Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie konkursu ofert.   Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , tel. kontaktowy: 785 006 150.

 

24.08.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej, ul. Barbary 21, 40-053 Katowice

ogłasza konkurs ofertna sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu

położonego w Katowicach przy ul. Żeliwnej – Bocheńskiego. 


Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.Przedmiotem sprzedaży jest:

a) prawo użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/39, o powierzchni 128 m2 położonej w Katowicach w rejonie ulicy Żeliwnej - Bocheńskiego, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00049579/6 Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach                

Cena wywoławcza wynosi: 6 230,00 zł netto

(sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych, 00/100) netto

b) prawo użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/41, o powierzchni 162 m2 położonej w Katowicach w rejonie ulicy Żeliwnej - Bocheńskiego, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00049579/6 Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach

                                     Cena wywoławcza wynosi: 7 890,00 zł netto                               

(siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, 00/100) netto.


(każdy z ww. przedmiotów sprzedaży zwany jest dalej: „przedmiotem sprzedaży” lub „Nieruchomością”).

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:

1) kwoty 623,00 zł (sześćset dwadzieścia trzy złote, 00/100) w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/39,

2) kwoty 789,00 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych, 00/100) w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/41,najpóźniej w terminie do dnia 12.09.2017r. 

Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w  upadłości likwidacyjnej,  40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową (lub kurierem) w terminie do dnia 12.09.2017r. do godz. 15.00. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową (lub kurierem), o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn.akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT - KATOWICE”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta musi być podpisana i zawierać cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, powinna wskazywać, której Nieruchomości dotyczy oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta – w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, odpowiednio odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG) lub odpis (względnie zaświadczenie) z innego właściwego rejestru, kopia  dokumentów REGON, NIP , - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL. Nadto każda oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego  oraz  numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu konkursu.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże  kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa  sprzedaży.Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie konkursu ofert.   Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , tel. kontaktowy: 785 006 150.

                                                                                                                             
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Barbary 21, 40-053 Katowice
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Katowicach przy ul. Żeliwnej – Bocheńskiego. 
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży jest:
a) prawo użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/39, o powierzchni 128 m2 położonej w Katowicach w rejonie ulicy Żeliwnej - Bocheńskiego, objętej księgą wieczystą         nr KA1K/00049579/6 Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach                
Cena wywoławcza wynosi: 6 230,00 zł netto
                                      (sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych, 00/100) netto
b) prawo użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/41, o powierzchni 162 m2 położonej w Katowicach w rejonie ulicy Żeliwnej - Bocheńskiego, objętej księgą wieczystą         nr KA1K/00049579/6 Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach
                                                    Cena wywoławcza wynosi: 7 890,00 zł netto
                               (siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, 00/100) netto.
(każdy z ww. przedmiotów sprzedaży zwany jest dalej: „przedmiotem sprzedaży” lub „Nieruchomością”).
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:
1) kwoty 623,00 zł (sześćset dwadzieścia trzy złote, 00/100) w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/39,
2) kwoty 789,00 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych, 00/100) w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu, obejmującego działkę nr 42/41,
najpóźniej w terminie do dnia 12.09.2017r. 
Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w  upadłości likwidacyjnej,  40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową (lub kurierem) w terminie do dnia 12.09.2017r. do godz. 15.00. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową (lub kurierem), o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn.akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT - KATOWICE”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta musi być podpisana i zawierać cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, powinna wskazywać, której Nieruchomości dotyczy oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta – w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, odpowiednio odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG) lub odpis (względnie zaświadczenie) z innego właściwego rejestru, kopia  dokumentów REGON, NIP , - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL. Nadto każda oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego  oraz  numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu konkursu.
Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże  kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa  sprzedaży.
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie konkursu ofert.   
Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.                                                                                                                  
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , tel. kontaktowy: 785 006 150.

 

08.05.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Barbary 21, 40-053 Katowice,

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zlokalizowanej

w Gminie Alwernia, powiat chrzanowski

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obejmująca działki nr 41/5, 41/6, 41/7, 45/1, 45/2, 290/1, 290/2, 290/3, 310, 322/1, 322/2, 322/3, (o łącznej powierzchni według księgi wieczystej 141,6556 ha), objęta księgą wieczystą nr KR1C/00073353/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, zlokalizowana w Gminie Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie (dalej również jako „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”). Nieruchomość w całości objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Brodła zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/400/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lipca 2010 roku (zmienionym Uchwałą nr XIII/107/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Alwerni).

 

Cena wywoławcza wynosi: 13.500.000,00 zł netto

(trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) w terminie do dnia 06.06.2017 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową (lub kurierem) w terminie do dnia 06.06.2017 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową (lub kurierem), o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożo

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.