Ogłoszenia Syndyka Masy Upadłości

11.02.2021

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej 40-053 Katowice ul. Barbary 21

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości 

położonych w Mikołowie – Mokre oraz w Katowicach 


Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy określonych niżej przedmiotów sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. nieruchomość w postaci działki nr 853/90 o powierzchni 22 m2, położonej w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Botanicznej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie                

Cena wywoławcza wynosi: 619,00 zł netto

                                                (sześćset dziewiętnaście złotych, 00/100) netto

  1. nieruchomość w postaci działki nr 880/82 o powierzchni 45 m2, położonej w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Botanicznej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie

                                                    Cena wywoławcza wynosi: 639,00 zł netto

                               (sześćset trzydzieści dziewięć złotych, 00/100) netto

  1. nieruchomość w postaci działki nr 915/82 o powierzchni 62 m2, położonej w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Botanicznej, objęta księgą wieczystą nr KA1M/00062083/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie

                                    Cena wywoławcza wynosi: 802,00 zł netto

                                               (osiemset dwa złote, 00/100) netto

  1. nieruchomość położona w Mikołowie-Mokre w rejonie ulicy Źródlanej, składająca się z działki nr 933/68, 939/68 i 940/68, o łącznej powierzchni 5300 m2, objętych księgą wieczystą nr KA1M/00058690/8 Sądu Rejonowego w Mikołowie,

                                                    Cena wywoławcza wynosi: 20 810,00 zł netto

(dwadzieścia tysięcy osiemset dziesięć złotych, 00/100) netto.

       e)    prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 42/39, o powierzchni 128 m2 

              położonej w Katowicach w rejonie ulicy Żeliwnej – Bocheńskiego, objętej księgą wieczystą

              nr KA1K/00049579/6 Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach

Cena wywoławcza wynosi: 4 690,00 zł netto

(cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych, 00/100) netto

       f)   prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 42/41, o powierzchni 162 m2

            położonej w Katowicach w rejonie ulicy Żeliwnej – Bocheńskiego, objętej Księgą wieczystą

            nr KA1K/00049579/6 Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach

Cena wywoławcza wynosi: 5 280,00 zł netto

(pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych, 00/100) netto

(każdy z ww. przedmiotów sprzedaży zwany jest dalej: „przedmiotem sprzedaży” lub „Nieruchomością”).

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank S.A. o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:

  1. kwoty 61,90 zł (sześćdziesiąt jeden złotych, 90/100) w przypadku działki nr 853/90,

  2. kwoty 63,90 zł (sześćdziesiąt trzy złote, 90/100) w przypadku działki nr 880/82,

  3. kwoty 80,20 zł (osiemdziesiąt złotych 20/100) w przypadku działki nr 915/82,

  4. kwoty 2 081,00 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden złoty, 00/100) w przypadku działek objętych księgą wieczystą nr KA1M/00058690/8, 

  5. kwoty 469,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, 00/100) w przypadku prawa  użytkowania wieczystego działki 42/39,

  6.  kwoty 528,00 zł (pięćset dwadzieścia osiem złotych, 00/100) w przypadku prawa użytkowania wieczystego działki 42/41,

najpóźniej w terminie do dnia  04.03.2021 roku. 

Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w  upadłości likwidacyjnej,  40-053 Katowice, ul. Barbary 21, drogą pocztową lub kurierem w terminie do dnia 04.03.2021 roku, do godz. 14.00. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową lub kurierem,
o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn.akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KONKURS OFERT NIERUCHOMOŚCI”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta musi być podpisana i zawierać cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, powinna wskazywać, której Nieruchomości dotyczy oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta – w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, odpowiednio odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG) lub odpis (względnie zaświadczenie) z innego właściwego rejestru, kopia  dokumentów REGON, NIP (o ile numery NIP i REGON nie są zawarte w wydruku z CEIDG lub KRS), - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, numer PESEL. Nadto każda oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego  oraz  numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu konkursu.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Syndyk wskaże  kancelarię notarialną (względnie notariusza), w której zostanie zawarta stosowna umowa  sprzedaży.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, nie podlega zwrotowi (wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach) w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości (oferent uchyla się od jej zawarcia) lub w przypadku nie uiszczenia przez tegoż oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w Regulaminie konkursu ofert.   

Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.                                                                                                                  

Ze stanem prawnym przedmiotów sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z Nieruchomościami oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem:
40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , tel. kontaktowy: 785 006 150.

 

22.01.2019

 

SYNDYK MASY UPADŁŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS  S.A.

w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21.

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności

 

przysługującej upadłej spółce od dłużnika: Gmina Zabrze – Zabrzański Kompleks Rekreacyjny w Zabrzu,

za cenę wywoławczą nie niższą niż 10 000,00 zł netto (dziesięć tysięcy złotych). Na dzień ogłoszenia wierzytelność przysługująca upadłej spółce względem Gminy Zabrze – Zabrzański Kompleks Rekreacji w Zabrzu, według ksiąg upadłego, wynosi 1.292.965,08 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych osiem groszy).

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. wierzytelności wraz wszelkimi związanymi z nią prawami, w tym w szczególności roszczeniami o zapłatę odsetek.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc zł) w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. Za datę wpływu uważa się datę uznania kwoty wadium na ww. rachunku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską) w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej , 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w terminie 12 lutego 2019 r. do godz.15 00.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem, o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: Konkurs Ofert - wierzytelność Gmina Zabrze – Zabrzański Kompleks Rekreacyjny w Zabrzu”,  zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

     Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu ofert.

Rękojmia za wady przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie  siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołanie konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny (dopuszcza się możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty). Ogłoszenie,  a także warunki konkursu ( Regulamin konkursu ofert) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży ,jego opisem wartości rynkowej wierzytelności , dokumentacją związaną  z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem Konkursu Ofert, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  -1300 , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. kontaktowy 785 006 150.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.