Ogłoszenia Syndyka Marzec 2014

28.03.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej po obniżonej cenie, w stosunku do ceny wynikającej z oszacowania (wyprzedaż)


Przedmiotem sprzedaży są: maszyny i urządzenia, zapasy magazynowe,  wyszczególnione w załącznikach do ogłoszenia.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.
Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem  „Wyprzedaż - ruchomości”  oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie spółki lub na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach : Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 11.04.2014 roku. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres  i  PESEL oferenta, a w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w załącznikach.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo  wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.
O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.        
Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8:00-13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym: kom. 785 006 150, kom. 515 117 433.

Załączniki:
Maszyny i urządzenia

Zapasy magazynowe

 

18.03.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pakietu 40 sztuk akcji imiennych, posiadanych przez upadłą spółkę 
w „Konsorcjum Autostrada Śląsk” S.A. z siedzibą w Katowicach

cena wywoławcza wynosi – 5 866,20 zł
(pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych, 20/100)

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert AKCJE” w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Katowicach ul. Barbary 21 oraz wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych, 00/100) w kasie spółki lub na rachunek bankowy w: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do dnia 1 kwietnia 2014 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się, jak również uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 9:00-14:00, tel. 603332299                                            

 

18.03.2014                                                                                                   

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21


Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy Nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo użytkowania wieczystego  gruntu ( w użytkowaniu wieczystym do 29.06.2092r.), obejmującego działki nr  21/8 i 21/9 o łącznej powierzchni  4 333 m2 i budynek biurowy stanowiący odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą , objętych księgą wieczystą nr  KA1K/00031959/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, położonych w Katowicach, przy ulicy Barbary 21, woj. Śląskie.

Cena wywoławcza wynosi: 10.000.000,00 zł
(dziesięć milionów złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych, 00/100) w terminie do  dnia 17.04.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia  17.04.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG KATOWICE ”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, sposób i termin zapłaty ceny nabycia oraz spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w „Warunkach Przetargu”, tj. zawierać dane oferenta: -  firmę lub imię i nazwisko oferenta, adres oferenta, telefon kontaktowy oraz nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,                                                                                                     -  w przypadku przedsiębiorców: dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON,NIP)
- w przypadku osoby fizycznej: kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL,
- w przypadku osób zagranicznych:  oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane w okresie do trzech miesięcy przed ogłoszeniem przetargu,
- w przypadku oddziałów osób zagranicznych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ponadto odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający rejestrację oddziału,
- w przypadku przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorstw.
 Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się i akceptuje zasady zawarte w „Warunkach Przetargu” , jak również oświadczenia:
- o nie wszczęciu przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
- oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza jak również, że oferent nie jest przedstawicielem upadłego,
- oferent  zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz zobowiązuje się do opłacenia podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży proporcjonalnie do czasu władania Nieruchomością przez nabywcę w danym roku.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 24 kwietnia 2014 roku o godz. 14:00 na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowo-Naprawczych w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala 12.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferenta (nabywcy) przez Sędziego-Komisarza. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne Nieruchomości jest wyłączona. Nieruchomość można oglądać pod podanym adresem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienie terminu. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z „Warunkami Przetargu”, można się zapoznać i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00  - 13:00  , tel. kom. 785 006 150, 504 222 415.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.