Ogłoszenia Syndyka Marzec 2013

06.03.2013

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI  
K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Barbary 21, 40-053 Katowice

 

Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż akcji  imiennych spółki prawa handlowego:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Wadowicach  w ilości 49 300 akcji imiennych za cenę z oszacowania  w wysokości  -  368 271,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście  lub przesyłką pocztową –

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem  „Konkurs Ofert” w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Katowicach ul. Barbary 21, oraz wpłacenie wadium  w wysokości 10% ceny z oszacowania w kasie przedsiębiorstwa lub na rachunek bankowy: Alior  Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718, w terminie do 14.03.2013r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni  od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się, jak również 

uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka K.P.B.P  BUDUS  S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, dni robocze w godz. 8°°- 14°°, tel. 603 332 299.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.