Ogłoszenia Syndyka Maj 2013

27.05.2013


SYNDYK  MASY  UPADŁOŚCI
K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Barbary 21, 40-053 Katowice


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pakietu 7603 udziałów w Spółce Logocentrum Sp. z o. o. w Poznaniu, po obniżonej o 30% cenie w stosunku do ceny, wynikającej z oszacowania, tj. za cenę – 1 423 800,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert” w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Katowicach ul. Barbary 21, oraz wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 zł. na rachunek bankowy: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718, w terminie do 3 czerwca 2013 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się, jak również uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8°°- 14°°, tel., tel. 603332299.

06.05.2013

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej,
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej po obniżonej o 30% cenie w stosunku do cen, wynikających z oszacowania

Lp.

Symbol Indeksu

Nazwa przedmiotu

 Rok prod

Paliwo

Cena z oszacowania  brutto (zł)

Cena z oszacowania  brutto minus 30% (zł)

1

SK4880H

Lublin

2006

ON

12 459,00

8 721,30

2

SK6941G

Lublin

2006

ON

14 800,00

10 360,00

3

KAT879P

Polonez Truck

1997

Pb

1 000,00

700,00

4

SK9249P

Citroen Berlingo

2008

ON

27 980,00

19 586,00

5

SK7731

Motocykl Harley Davidson

2006

Pb

79 650,00

55 755,00

6

SK8349S

Star 1142

1997

ON

7 318,00

5 122,60

7

SK3860G

Jelcz

1994

ON

11 600,00

8 120,00

8

SK1784T

Jelcz - pompa do betonu

1995

ON

84 150,00

58 905,00

9

SK2101Y

Star 200 - zwyżka

1990

ON

24 950,00

17 465,00

10

SK6156U

Mercedes

1999

ON

64 812,00

45 368,40

11

KŁ - 2

Koparko-ładowarka SCHAEFF SK B2

2004

ON

129 146,00

90 402,20

12

Ł - 01

Ładowarka ł-34

1985

ON

67 600,00

47 320,00

13

ŁT - 1

Ładowarka teleskop. BOBCAT 40170

2007

ON

237 350,00

166 145,00

14

KG - 1

Koparka gąsienicowa KOBELCO

2007

ON

272 021,00

190 414,70

15

ŁK - 1

Ładowarka kołowa KRAMER 850

2008

ON

122 664,00

85 864,80

16

Ł - 03

Ładowarka Ł-201 FADROMA

1988

ON

27 000,00

18 900,00

17

SK6066L

Przyczepa Niewiadów

2007

-

2 050,00

1 435,00

18

SK6065L

Przyczepa Niewiadów

2007

-

2 050,00

1 435,00

19

SK5097N

Przyczepa Wiola

2008

-

3 300,00

2 310,00

Wykaz dostępny jest również do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości Spółki  BUDUS  S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz na stronie internetowej www.budus.com.pl. Wykaz zawiera ceny brutto. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest  złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Konkurs Ofert ruchomości” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa lub na konto bankowe: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 16 maja 2013 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta powinna zawierać:

- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres i NIP oferenta, a  w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.

- Określenie przedmiotu nabycia.

- Oferowaną cenę nabycia w złotych. Cena powinna być określona przez podanie dokładnej kwoty , bez podawania alternatywnych propozycji .

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8°° - 13°° po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu  pod numerem telefonicznym: 603 345 120; 785 006 150.

 

06.05.2013

 

SYNDYK  MASY  UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności zabezpieczonych hipoteką 

przysługujących upadłej spółce od dłużnika: Walcownia Rur Jedność sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na kwotę 14.713.182,97 zł (w tym w kwocie nominalnej 10.663.762,70 zł zabezpieczonej hipoteką przymusową na nieruchomościach zabudowanych położonych w Siemianowicach Śląskich, objętych księgami wieczystymi nr KA1I/00007528/6 i nr  KA1I/00021042/9 o łącznej pow. 30,3753 ha) za cenę wywoławczą nie niższą, niż wynikającą z oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę, tj. kwotę 5.012.000,00 zł (pięć milionów dwanaście tysięcy złotych, 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert BUDUS wierzytelności” w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Katowicach ul. Barbary 21 oraz wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy:  Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do dnia 16 maja 2013 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu  złożenia oferty, decyduje data jej wpływu do Biura Syndyka.  Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT według  obowiązującej  stawki, o ile podatek ten będzie należny.

Rękojmia za wady prawne zostaje wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni  od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Z postanowieniem Sędziego Komisarza, zezwalającym na sprzedaż wierzytelności, ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się, jak również uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka KPBP BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 9°° - 14°° po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 603 33 22 99.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.