Ogłoszenia Syndyka Luty 2014

25.02.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonej
         w Szczyrku,  przy ul. Wczasowej 26, działki stanowiącej drogę wewnętrzną oraz
prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Wczasowej 26 .
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, położonej w Szczyrku, przy ul. Wczasowej 26, działka nr 2419/3 stanowiąca drogę wewnętrzną, objęte księgą wieczystą nr  BB1B/00099921/9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 2419/1 stanowiącej drogę dojazdową, objętej księgą wieczystą nr BB1B/00132239/5 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1B/00099921/9 składa się z działek gruntu:
•  nr 2419/3 o pow. 961 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną,
•  nr 2419/10 o pow. 199 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26A, w którym znajduje  się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,16 m2  wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,50 m2  oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,77 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2
•  nr 2419/9 o pow. 178 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26B, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,75 m2 wraz z przynależnym  garażem o pow. użytkowej 15,21 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,88 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,53 m2
•  nr 2419/8 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26C, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,80 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,18 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,02 m2
•  nr 2419/7 o pow. 174 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26D, w którym znajduje się
lokal nr 1 o pow. użytkowej 85,89 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,33 m2  oraz
lokal  nr 2 o pow. użytkowej 124,93 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,63 m2
•  nr 2419/6 o pow. 170 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26E, w którym znajduje się  lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,71 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,27 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,15 m2
•  nr 2419/5 o pow. 177 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26F, w którym znajduje się
lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,58 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,23 m2 oraz
lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,40 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,25 m2  
•  nr 2419/4 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26G, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,29 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,34 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,24 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2
Nieruchomość objęta księgą wieczysta nr BB1B/00132239/5 stanowi działkę nr 2419/1 o pow. 321 m2 w użytkowaniu wieczystym do 11.02. 2110 r. stanowiąca drogę dojazdową.

Cena wywoławcza wynosi: 3 848 000,00 zł
(trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej    w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy  masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 384 800,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset  złotych, 00/100) w terminie do dnia 11.03.2014 r. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub  drogą pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do 11.03.2014 r. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS  – PRZETARG SZCZYRK”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).                                              
Oferta musi zawierać cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta – w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę i adres firmy, odpis z rejestru przedsiębiorstw  lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON, NIP, - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego  nr  PESEL, numer telefonu  kontaktowego oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferty. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest  wyłączona.
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi.
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją, można się zapoznać  i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00 – 13:00, tel. kom. 785 006 150.

13.02.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach u zbiegu ulic św. Pawła i Górniczej

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy Nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo wieczystego użytkowania gruntu, obejmującego działki nr 31, 38 i 126/2 o łącznej powierzchni 1764 m2, objętych księgą wieczystą nr  KA1K/00067934/5, położonych w Katowicach u zbiegu ulic św. Pawła i Górniczej, woj. Śląskie.

Cena wywoławcza wynosi: 141 200,00 zł.
(sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 14.120,00 zł (czternaście tysięcy sto dwadzieścia złotych, 00/100) w terminie do  04.03.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do  04.03.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG KATOWICE GÓRNICZA”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta musi zawierać cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w Warunkach przetargu, tj. zawierać dane oferenta –  w przypadku przedsiębiorców: nazwę i adres firmy, odpis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON,NIP , w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferent, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego  oraz  nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza jak również, że oferent nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i warunkami przetargu.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 12 marca 2014 roku o godz. 11:00 na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowo-Naprawczych w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala 12.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferty przez Sędziego-Komisarza. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne Nieruchomości jest wyłączona.
Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z Warunkami Przetargu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00  - 13:00  , tel. Kom. 785 006 150,kom. 504 222 415.

 

10.02.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej po obniżonej cenie, w stosunku do ceny z oszacowania

Przedmiotem sprzedaży są:  maszyny i urządzenia, zapasy magazynowe,  wyszczególnione w załącznikach do ogłoszenia.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.
Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z napisem  Konkurs ofert - ruchomości”  oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie spółki lub na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach : Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 18.02.2014 roku. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

 Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres  i  PESEL oferenta, a w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w załącznikach.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo  wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.
O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.        
Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8:00-13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym: kom. 785 006 150, kom. 515 117 433.

Załączniki:
Maszyny i urządzenia
Zapasy magazynowe

 

06.02.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pakietu 40 sztuk akcji imiennych, posiadanych przez upadłą spółkę w „Konsorcjum Autostrada Śląsk” S.A. z siedzibą w Katowicach

cena wywoławcza wynosi – 5 866,20 zł
(pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych, 20/100)

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs  Ofert AKCJE” w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Katowicach ul. Barbary 21, oraz wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych, 00/100) w kasie spółki lub na rachunek bankowy w: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do dnia 17 lutego 2014 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się, jak również uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 9:00-14:00, tel. 603332299  

17.01.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości KPBP BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej po obniżonej o 50% cenie w stosunku do cen, wynikających z oszacowania

Lp.

Symbol

indeksu

Nazwa przedmiotu

jm

Ilość

Rok

prod.

Paliwo

Cena z oszacowania brutto

Cena z oszacowania brutto minus 50% = cena wywoławcza

1

SK7731

Motocykl Harley      Davidson

szt

 

1

2006

Pb

79 650,00

         39 825,00

2

SK1784T

Jelcz-pompa do betonu

szt

1

1995

ON

84 150,00

         42 075,00

3

Ł-01

Ładowarka Ł-34

szt

1

1985

ON

67 600,00

         33 800,00

4

Ł-03

Ładowarka Ł-201

szt

1

1988

ON

27 000,00

         13 500,00

Wykaz dostępny jest również do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości Spółki KPBP BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej. Wykaz zawiera ceny brutto. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest  złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Konkurs Ofert ruchomości” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa lub na konto bankowe: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres i NIP oferenta, a  w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia w złotych. Cena powinna być określona przez podanie dokładnej kwoty, bez podawania alternatywnych propozycji.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8:00 - 13:00 po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu  pod numerem telefonu: 603 345 120.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.