Ogłoszenia Syndyka Luty 2013

20.02.2013

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza
Konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej.
Przedmiotem sprzedaży są: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe , przyczepy i sprzęt budowlany ( Ładowarki, koparki, walec, dźwig 7t.), wyszczególniony w wykazie znajdującym się poniżej.  Wykaz zawiera ceny brutto.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest  złożenie oferty  osobiście albo przesyłką pocztową -listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Konkurs Ofert”  oraz wpłacenie wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa lub  na konto bankowe: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 28 lutego 2013 r.                  W przypadku  przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać :
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres i NIP oferenta, a  w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia w złotych. Cena powinna być określona przez podanie dokładnej kwoty , bez podawania alternatywnych propozycji .
Wadium:  
- wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi  bez odsetek na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia wyboru i zatwierdzenia oferty.
- zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia , w przypadku oferenta który zawiera umowę kupna. 
- przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna. 
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty ,w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.
O rozstrzygnięciu konkursu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni .
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8°° - 13°° po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu  pod numerem telefonicznym: kom. 603 345 120; kom. 785 006 150.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej,
40-053 Katowice, ul. Barbary 21 ogłasza

Konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Przedmiotem sprzedaży są: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe , przyczepy i sprzęt budowlany ( Ładowarki, koparki, walec, dźwig 7t.), wyszczególniony w wykazie znajdującym się poniżej.  Wykaz zawiera ceny brutto.Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest  złożenie oferty  osobiście albo przesyłką pocztową -listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Konkurs Ofert”  oraz wpłacenie wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa lub  na konto bankowe: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 28 lutego 2013 r.                

W przypadku  przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres i NIP oferenta, a  w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia w złotych. Cena powinna być określona przez podanie dokładnej kwoty , bez podawania alternatywnych propozycji.

Wadium: 
- wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi  bez odsetek na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia wyboru i zatwierdzenia oferty.
- zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia , w przypadku oferenta który zawiera umowę kupna.
- przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty ,w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.O rozstrzygnięciu konkursu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni .Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8°° - 13°° po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym: kom. 603 345 120; kom. 785 006 150.

Do pobrania:

BUDUS wykaz ruchomosci na sprzedaż

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.