Ogłoszenia Syndyka Listopad 2013

19.11.2013

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pakietu 40 sztuk akcji imiennych, posiadanych przez upadłą spółkę w „Konsorcjum Autostrada Śląska” S.A. z siedzibą w Katowicach,

za cenę z oszacowania w wysokości – 11 732,40 zł.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs  Ofert” w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Katowicach ul. Barbary 21, oraz wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. w kasie spółki lub na rachunek bankowy: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718, w terminie do 26.11.2013r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się, jak również uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00- 14:00, tel. 603 332 299.

 

12.11.2013

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej
położonej w Katowicach przy ul. Drozdów

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w  Katowicach przy ul Drozdów.
Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo wieczystego użytkowania gruntu; nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą Nr KA1K/00004086/6 obejmująca  działki nr: 8/9, 8/10, 16/8, 16/9, 16/10 o łącznej powierzchni  0,0949 ha, położona w Katowicach przy ul. Drozdów, woj. Śląskie.

Cena wywoławcza wynosi: 131 000,00 zł.
(sto trzydzieści jeden tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej    w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 13 100,00 zł. (trzynaście tysięcy sto złotych, 00/100) w terminie do 26.11.2013 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do 26.11.2013 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – KATOWICE UL. DROZDÓW”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).   Oferta musi zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne , tj. zawierać dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta, nr telefonu kontaktowego, odpis z rejestru działalności gospodarczej, REGON, NIP oraz nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.  Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza jak również, że oferent nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie siedmiu dni od daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferty.
 Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją, można się zapoznać  i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka  Masy  Upadłości  Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00  - 13:00 , tel. kom. 785 006 150, kom. 504 222 415.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.