Ogłoszenia Syndyka Lipiec 2014

29.07.2014


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w Katowicach przy ul. Barbary 21

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy i sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży  jest  prawo użytkowania wieczystego  gruntu ( w użytkowaniu wieczystym do 29.06.2092r.), obejmującego działki nr  21/8 i 21/9 i budynek biurowy stanowiący odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą , objętych księgą wieczystą nr  KA1K/00031959/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, położonych w Katowicach, przy ulicy Barbary 21, woj. Śląskie (dalej łącznie jako: „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”).

Cena wywoławcza wynosi: 9.840.000,00 zł. netto
( dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811  wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 984 000,00 zł. (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100) 
w terminie do  dnia 19.08.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej,      
40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową  w terminie do dnia  19.08.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG KATOWICE”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać proponowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w  niniejszym obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w „Warunkach Przetargu”, tj. zawierać:                                                                                      
A. dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta oraz numer telefonu kontaktowego,                                                                                                                                   
B. w przypadku przedsiębiorców: dokumenty dotyczące podstawy prawnej działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty REGON i NIP), 
C. w przypadku osób fizycznych: kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL,                                                     
D. w przypadku osób zagranicznych:
      - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię z właściwego rejestru przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, wydane w okresie do trzech miesięcy przed ogłoszeniem przetargu,      
      - w przypadku oddziałów osób zagranicznych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ponadto odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający rejestrację oddziału,
      - w przypadku przedstawicielstw osób zagranicznych także zaświadczenie o wpisie do rejestru przedstawicielstw.
E. proponowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie.
F. sposób i termin zapłaty ceny nabycia.  
G. potwierdzoną podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta kserokopię dowodu wpłacenia wadium.
H. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.
I. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
J. oświadczenie oferenta, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego.
K. oświadczenia:
      - o zapoznaniu się i akceptacji zasad „Warunków Przetargu”,
      - o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,
      - stwierdzające, że oferent uważa się za związanego ofertą od chwili wpłacenia wadium do dnia  zawarcia umowy sprzedaży,
      - o zobowiązaniu się do opłacenia podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży w datach płatności tego podatku oraz opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego działki nr 21/8 i nr 21/9 (objęte księgą wieczystą nrKA1K/00031959/5) proporcjonalnie do czasu władania Nieruchomością przez nabywcę w danym roku,
      - o zobowiązaniu się do opłacania podatku od nieruchomości naliczonego od przedmiotu sprzedaży w datach płatności tego podatku,
W przypadku oferentów działających przez pełnomocników, dodatkowo są oni zobowiązani do złożenia dokumentu pełnomocnictwa w oryginale, określającego dokładnie zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby zagraniczne powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, opatrzone czytelnym podpisem mocodawcy, zawierać imię, nazwisko i funkcję mocodawcy oraz muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej, konsula Rzeczpospolitej Polskiej.
Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku osób zagranicznych, wymagane jest potwierdzenie zgodności podpisu przez notariusza lub konsula Rzeczpospolitej Polskiej, właściwego ze względu na siedzibę osoby zagranicznej.
Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 4 września 2014 roku o godz. 10:30 na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowo-Naprawczych w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala nr 12.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia wyboru oferenta (nabywcy) i jego zatwierdzenia przez Sędziego-Komisarza. Wszystkie opłaty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne Nieruchomości jest wyłączona. Syndyk wskaże kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży. Nieruchomość można oglądać pod podanym adresem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienie terminu. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży wraz z dokumentacją oraz z „Warunkami Przetargu”, można się zapoznać i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8:00  - 13:00  , tel. kom. 785 006 150, 504 222 415.

29.07.2014

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonej w Szczyrku,  przy ul. Wczasowej 26, działki stanowiącej drogę wewnętrzną oraz prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy i  sprzedaż określonego niżej przedmiotu sprzedaży.              
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zlokalizowana w Szczyrku przy ul. Wczasowej 26, zabudowana zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej składającej się z czternastu niewyodrębnionych lokali mieszkalnych, działka nr 2419/3 stanowiąca drogę wewnętrzną, objęte księgą wieczystą nr  BB1B/00099921/9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 2419/1 stanowiącej drogę dojazdową, objęta księgą wieczystą nr BB1B/00132239/5 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr BB1B/00099921/9 składają się z następujących działek gruntu:

  • nr 2419/3 o pow. 961 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną,

  • nr 2419/10 o pow. 199 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26A, w którym znajduje  się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,16 m2  wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,50 m2  oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,77 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2

  • nr 2419/9 o pow. 178 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26B, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,75 m2 wraz z przynależnym  garażem o pow. użytkowej 15,21 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,88 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,53 m2

  • nr 2419/8 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26C, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,80 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,18 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,02 m2

  • nr 2419/7 o pow. 174 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26D, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 85,89 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,33 m2  oraz lokal  nr 2 o pow. użytkowej 124,93 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,63 m2 

  • nr 2419/6 o pow. 170 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26E, w którym znajduje się  lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,71 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,27 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,15 m2 

  • nr 2419/5 o pow. 177 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26F, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,58 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,23 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,40 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,25 m2  

  • nr 2419/4 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26G, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,29 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,34 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,24 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2

Nadto, nieruchomość objęta księgą wieczysta nr BB1B/00132239/5 stanowi działkę nr 2419/1 o pow. 321 m2 (w użytkowaniu wieczystym do 11.02. 2110 r.) stanowiącą drogę dojazdową.
Ww. nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego zwane są  dalej łącznie jako: „Nieruchomość” lub „przedmiot sprzedaży”.                                                  

Cena wywoławcza wynosi: 3 186 000,00 zł netto
(trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej   w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy  masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 318 600,00 zł.(trzysta osiemnaście tysięcy sześćset  złotych, 00/100) w terminie do dnia 19.08.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na ww. rachunku. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub  drogą pocztową  w terminie do dnia 19.08.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS  – PRZETARG SZCZYRK”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).                                       &nb

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.