Ogłoszenia Syndyka Kwiecień 2013

18.04.2013

 

SYNDYK  MASY  UPADŁOŚCI
K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Barbary 21, 40-053 Katowice

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pakietu 7603 udziałów w Spółce Logocentrum Sp. z o.o. w 

Poznaniu, za cenę z oszacowania w wysokości – 2 034 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert” w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Katowicach ul. Barbary 21, oraz wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 zł na rachunek bankowy: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718, w terminie do 25.04.2013r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka. 

Rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się, jak również uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze

 w godz. 8°°- 14°°, tel. 603 33 22 99.


Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.