Ogłoszenia Syndyka grudzień 2017

12.12.2017

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

w upadłości likwidacyjnej

40-053 Katowice, ul. Barbary 21


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności

 

przysługujących upadłej spółce od dłużnika: ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000048929, za cenę wynikającą z oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę, t.j. za cenę nie niższą niż 6.000,00 zł netto (sześć tysięcy złotych). Na dzień niniejszego ogłoszenia wierzytelności przysługujące upadłej spółce względem ENERGOINSTAL S.A., według ksiąg upadłego, wynoszą 1.193.150,45 zł, przy czym wierzytelności te są sporne, przedawnione i niezafakturowane.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. wierzytelności.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości 600,00 zł (sześćset złotych) w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. Za datę wpływu uważa się datę uznania kwoty wadium na ww. rachunku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską) w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 15.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem, o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „Konkurs Ofert BUDUS wierzytelności ENERGOINSTAL”, zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Rękojmia za wady wierzytelności jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni od upływu daty składania ofert.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800 - 1300 , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. kontaktowy: 785 006 150.


Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.