Ogłoszenia Syndyka Grudzień 2013

24.12.2013

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy nieruchomości zabudowanej zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonej w Szczyrku,  przy ul. Wczasowej 26, działki stanowiącej drogę wewnętrzną oraz prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21 
ogłasza
przetarg pisemny na wybór nabywcy nieruchomości zabudowanej zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonej w Szczyrku,  przy ul. Wczasowej 26, działki stanowiącej drogę wewnętrzną oraz prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową.

Przetarg przeprowadzony zostanie na warunkach zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Wczasowej 26 .

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, położonej w Szczyrku, przy ul. Wczasowej 26, działka nr 2419/3 stanowiąca drogę wewnętrzną, objęte księgą wieczystą nr BB1B/00099921/9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 2419/1 stanowiącej drogę dojazdową, objętej księgą wieczystą nr BB1B/00132239/5 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BB1B/00099921/9 składa się z działek gruntu:

• nr 2419/3 o pow. 961 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną,

• nr 2419/10 o pow. 199 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26A, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,16 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,50 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,77 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2

• nr 2419/9 o pow. 178 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26B, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,75 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,21 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,88 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,53 m2

• nr 2419/8 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26C, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,80 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,18 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,02 m2

• nr 2419/7 o pow. 174 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26D, w którym znajduje się

lokal nr 1 o pow. użytkowej 85,89 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,33 m2 oraz

lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,93 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,63 m2

• nr 2419/6 o pow. 170 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26E, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,71 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,27 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 125,90 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,15 m2

• nr 2419/5 o pow. 177 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26F, w którym znajduje się

lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,58 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,23 m2 oraz

lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,40 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,25 m2

• nr 2419/4 o pow. 173 m2 zabudowanej budynkiem przy ul. Wczasowej 26G, w którym znajduje się lokal nr 1 o pow. użytkowej 86,29 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,34 m2 oraz lokal nr 2 o pow. użytkowej 124,24 m2 wraz z przynależnym garażem o pow. użytkowej 15,10 m2

Nieruchomość objęta księgą wieczysta nr BB1B/00132239/5 stanowi działkę nr 2419/1 o pow. 321 m2 w użytkowaniu wieczystym do 11.02. 2110 r. stanowiąca drogę dojazdową.

Cena wywoławcza wynosi: 4 810 000,00 zł.

(cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 481 000,00 zł.(czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych, 00/100) w terminie do dnia 07.01.2014 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do 07.01.2014 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG SZCZYRK”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21). Koperta na wszystkich łączeniach powinna być parafowana przez osobę składającą ofertę.

Oferta musi zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne zawarte w Warunkach przetargu, tj. zawierać dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta, nr telefonu kontaktowego, odpis z rejestru działalności gospodarczej, dokumenty REGON, NIP oraz nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza, jak również nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i warunkami przetargu.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygniecie przetargu nastąpi w dniu 16 stycznia 2014 roku o godz. 10³⁰ w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowo-Naprawczych w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala 12.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferty przez Sędziego – Komisarza. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

Z warunkami przetargu, stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz pozostałą dokumentacją, można się zapoznać i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul Barbary 21, w dni robocze w godz. 800 – 1300, tel. kom. 785 006 150,kom. 504 222 415.

18.12.2013


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
zaprasza

do składania propozycji cenowych na przechowywanie akt osobowych i pozostałych dokumentów Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A.     w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21.
Należy podać cenę jednostkową na przechowywanie, 1 szt. akt osobowych oraz  1 mb. pozostałych dokumentów kategorii B50, B25, B20, B12, B10, B5.
Propozycje należy składać w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej lub drogą pocztową  w  terminie do dnia 27.12.2013 r. O zachowaniu terminu składania propozycji decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

17.12.2013                                                                                

SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A.
w upadłości likwidacyjnej  40-053 Katowice, ul. Barbary 21
zaprasza do rokowań

wszystkich  zainteresowanych nabyciem pakietu  20 273 akcji  w  spółce „Górnik Zabrze” Sportowa  Spółka  Akcyjna  w  Zabrzu, posiadanych  przez  Katowickie  Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej. Listy intencyjne, zawierające akces przystąpienia do rokowań należy kierować na adres: Biuro Syndyka upadłości Katowickiego  Przedsiębiorstwa  Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w  upadłości  likwidacyjnej,  ul. Barbary 21,  40-053 Katowice  w  terminie do 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.(termin w pływu do Biura Syndyka).

 

17.12.2013                                                                                                                          

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej
położonej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym, usytuowana  w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 126a, obejmująca działkę 13/31 o powierzchni 0,3168 ha, objętej księgą wieczystą nr ZG1E/00046047/1, zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym, o powierzchni użytkowej 2 461,5 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 2 369 600,00 zł.
(dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset  złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy  masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 236 960,00 zł.(dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych, 00/100) w terminie do 24.12.2013 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub  drogą pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do 24.12.2013 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie
 z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS  – PRZETARG ZIELONA GÓRA”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).                         
Oferta musi zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta, nr telefonu kontaktowego, odpis z rejestru działalności gospodarczej, dokumenty REGON, NIP oraz nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza jak również , że oferent nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferty. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest  wyłączona.
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem  wraz dokumentacją, można się zapoznać  i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S. A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul Barbary 21, w dni robocze w godz. 800 – 1300, tel. kom. 785 006 150,kom. 504 222 415.

 

17.12.2013                                                                                                                                                                                                                                        

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej   położonej w Bielsku Biała, przy ul. Gen. Kustronia

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem przetargu jest  wyłonienie nabywcy i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w  Bielsku-Białej, przy ul. Gen. Kustronia.
Przedmiotem sprzedaży  jest  nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym, usytuowana  w Bielsku-Białej, przy ul. Gen. Kustronia, obejmującej działki nr 2646/2, 825/5, 830/7, 3144, 833/13, 833/14 o łącznej powierzchni 1,2170 ha oraz stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzeń, objętych księgą wieczystą nr  BB1B/00101486/5.

Cena wywoławcza wynosi: 2 384 000,00 zł.
(dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100)

Do ceny kupna doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez oferenta  na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze:  80 2490 0005 0000 4530 5220 1811 wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 238 400,00 zł. (dwieście trzydzieści osiem  tysięcy czterysta złotych, 00/100) w terminie do 24.12.2013 roku. Za datę wpływu uważa się uznanie kwoty na rachunku upadłego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 lub drogą pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do  24.12.2013 roku. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie
 z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt XGUp – 41/12/4 BUDUS – PRZETARG BIELSKO-BIAŁA”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta musi zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu oraz powinna spełniać pozostałe wymogi  formalne, tj. zawierać dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oferenta, nr telefonu kontaktowego, odpis z rejestru działalności gospodarczej, dokumenty REGON,NIP oraz nr rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.  Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, oświadczenie potwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub sędzią-komisarzem, ani też małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu, syndyka lub sędziego-komisarza jak również, że oferent nie jest przedstawicielem upadłego, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od zatwierdzenia oferty. Wszystkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem  wraz z dokumentacją, można się zapoznać  i uzyskać dodatkowych informacji w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A.  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 800  - 1300  , tel. Kom. 785 006 150, kom.504 222 415.

03.12.2013

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21
ogłasza
sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Przedmiotem sprzedaży są:  maszyny i urządzenia, zapasy magazynowe, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy  oraz oprogramowanie wyszczególnione w załącznikach do ogłoszenia.
Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową – listem poleconym na adres biura Syndyka w terminie do 10.12.2013 roku. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka
(40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres i NIP oferenta, a w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w wykazie. Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo  wycofania przedmiotu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.
O rozpatrzeniu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.        
Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym: kom. 785 006 150, kom. 515 117 450.

Budus oprogramowanie komputerowe
Aktual. Budus maszyny i urządz. po przec
Aktual. Budus zapasy magazyn po przec
Budus Aktualny sprzęt elektroniczny
Budus Aktualny wyposażenie

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCIKatowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego„BUDUS” S.A. w upadłości likwidacyjnej40-053 Katowice, ul. Barbary 21ogłasza przetarg pisemny na wybór nabywcy nieruchomości zabudowanej zespołem budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonej w Szczyrku,  przy ul. Wczasowej 26, działki stanowiącej drogę wewnętrzną oraz prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.