Ogłoszenia Syndyka Czerwiec 2013

07.06.2013


SYNDYK  MASY  UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21


Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności zabezpieczonych hipoteką

przysługujących upadłej spółce od dłużnika: Walcownia Rur Jedność sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na kwotę 14.713.182,97 zł (w tym w kwocie nominalnej 10.663.762,70 zł zabezpieczonej hipoteką przymusową na nieruchomościach zabudowanych położonych w Siemianowicach Śląskich, objętych księgami wieczystymi nr KA1I/00007528/6 i nr  KA1I/00021042/9 o łącznej pow. 30,3753 ha) za cenę wywoławczą nie niższą, tj. kwotę 4.009.600,00 zł (cztery miliony dziewięć tysięcy sześćset złotych, 00/100).

Sprzedaż nastąpi w trybie konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową – listem poleconym, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert BUDUS wierzytelności” w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Katowicach ul. Barbary 21 oraz wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy:  Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do dnia 17 czerwca 2013 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia oferty, decyduje data jej wpływu do Biura Syndyka.  Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT według  obowiązującej  stawki, o ile podatek ten będzie należny.
Rękojmia za wady prawne zostaje wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni  od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Z postanowieniem Sędziego Komisarza, zezwalającym na sprzedaż wierzytelności, ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się, jak również uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka KPBP BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 9°° - 14°° po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 603 33 22 99.

 

04.06.2013


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21

ogłasza
Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

Przedmiotem sprzedaży są: maszyny i urządzenia, narzędzia warsztatowe, zapasy magazynowe oraz wyposażenie i  sprzęt biurowy wyszczególnione w wykazie znajdującym się do wglądu w Biurze Syndyka Masy  Upadłości Spółki BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz na stronie internetowej www.budus.com.pl.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Konkurs Ofert” oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa lub na konto bankowe: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 w terminie do 18.06.2013 r. w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).
Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowe określenie oferenta: imię nazwisko, dokładny adres i NIP oferenta, a w przypadku przedsiębiorstwa: nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
- Określenie przedmiotu nabycia.
- Oferowaną cenę nabycia netto w złotych, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. Cena ta nie może być niższa od ceny (netto) wywoławczej podanej w wykazie. Cena powinna być określona przez podanie dokładnej kwoty, bez  podawania alternatywnych propozycji.
Wadium:
- wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane podlegają zwrotowi bez odsetek na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia wyboru i zatwierdzenia oferty.
- zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, w przypadku oferenta, który zawiera umowę kupna.
- przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyla się od zawarcia umowy kupna.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo  wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert w siedzibie sprzedającego.
O rozstrzygnięciu konkursu ofert oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8.00-13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonicznym: kom. 515 117 433, kom. 785 006 150.

Budus sprzedaż zapasy magazynowe
Budus sprzedaż wyposażenie
Budus sprzedaż maszyny i urządzenia

 

04.06.2013


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI      
K.P.B.P. BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Barbary 21, 40-053 Katowice


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pakietu 56 003 akcji zwykłych na okaziciela w  Katowickim Przedsiębiorstwie Meblowym „AGATA” S.A. w Katowicach, za cenę z oszacowania w wysokości 758 840,65 zł.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście  lub przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert” w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Katowicach ul. Barbary 21, oraz wpłacenie wadium w wysokości 50 000,00 zł na rachunek bankowy: Alior Bank 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718, w terminie do 11.06.2013 r. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
Rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni  od upływu daty składania ofert w siedzibie spółki.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Ze stanem prawnym, opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się, jak również uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka K.P.B.P  BUDUS  S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21, dni robocze w godz. 8°°- 14°°, tel. 603332299.

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.