Raporty
Raport bieżący 17/2013 Informacja o wykluczeniu z ASO NewConnect akcji Emitenta
Raport bieżący 16/2013 Zawarcie przez Syndyka ugody z Zamawiającym
Raport bieżący 15/2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA KPBP BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz projekty uchwał
Raport bieżący 14/2013 Zawarcie przez Syndyka ugody z Zamawiającym
Raport kwartalny 13/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013r. - jednostkowy i skonsolidowany
Raport kwartalny 12/2013 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku
Raport bieżący 11/2013 Złożenie przez Syndyka oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 10/2013 Informacja na temat Zarządu Emitenta
Raport bieżący 9/2013 Zbycie akcji spółki zależnej
Raport bieżący 8/2013 Oświadczenie Syndyka o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 7/2013 Zawarcie ugody sądowej dotyczącej istotnej umowy
Raport kwartalny 6/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 r. - jednostkowy i skonsolidowany
Raport bieżący 5/2013 Oświadczenie Syndyka o odstąpieniu od istotnych umów
Raport bieżący 4/2013 Harmonogram przekazywania raportów okrsowych w 2013 roku
Raport bieżący 3/2013 Informacja na temat Zarządu Emitenta
Raport bieżący 2/2013 Zawiadomienie Emitenta przez bank o dokonaniu cesji wierzytelności
Raport bieżący 1/2013 Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku
Raport bieżący 77/2012 Złożenie przez Syndyka oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 76/2012 Złożenie rezygnacji przez osoby zarządzające
Raport bieżący 75/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 74/2012 Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku
Raport bieżący 73/2012 Informacja dotycząca raportu bieżącego nr 58/2012
Raport bieżący 72/2012 Rezygnacja osoby nadzorującej
Raport kwartalny 71/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012 r. - jednostkowy i skonsolidowany
Raport bieżący 70/2012 Złożenie wniosku przez wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki BUDUS S.A.
Raport bieżący 69/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu istotnej umowy
Raport bieżący 68/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu istotnej umowy
Raport bieżący 67/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 66/2012 Korekta do raportu bieżącego nr 61/2012 z dnia 30 października 2012 roku
Raport bieżący 65/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 64/2012 Zawarcie Porozumienia do istotnej umowy będącej przedmiotem raportu bieżącego nr 44/2012 z dnia 21 września 2012 roku
Raport bieżący 63/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 62/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu w części od istotnej umowy

Raport bieżący 61/2012

Złożenie przez Emitenta wniosku o zmianę trybu postępowania upadłościowego
Raport bieżący 60/2012 Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie złożenia wniosku o zmianę trybu postępowania upadłościowego
Raport bieżący 59/2012 Informacja o zawarciu ugody sądowej
Raport bieżący 58/2012 Informacja o złożeniu przez Podwykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta
Raport bieżący 57/2012 Wypowiedzenie umowy współpracy oraz umowy kredytowej
Raport bieżący 56/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 55/2012 Wypowiedzenie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i żądanie wykupu obligacji
Raport bieżący 54/2012 Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
Raport bieżący 53/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 52/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 51/2012 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od istotnej umowy
Raport bieżący 50/2012 Odstąpienie od istotnej umowy przez Emitenta
Raport bieżący 49/2012 Wniesienie pozwu
Raport bieżący 48/2012 Odstąpienie od istotnej umowy przez Emitenta i Zleceniodawcę
Raport bieżący 47/2012 Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
Raport bieżący 46/2012 Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
Raport bieżący 45/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012
Raport bieżący 44/2012 Zmiana sposobu realizacji istotnej umowy będącej przedmiotem raportu bieżącego nr 36/2012 z dnia 24 lipca 2012r.
Raport bieżący 43/2012 Ustanowienie hipoteki
Raport bieżący 42/2012 Zawarcie istotnej umowy
Raport bieżący 41/2012 Uzupełnienie raportu okresowego za II kwartał 2012 r.
Raport kwartalny 40/2012 Raport okresowy za II kwartał 2012 r. - jednostkowy i skonsolidowany
Raport kwartalny 39/2012

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku

Raport bieżący 38/2012 Podpisanie aneksu do umowy współpracy
Raport bieżący 37/2012 Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Raport bieżący 36/2012 Zawarcie istotnej umowy
Raport bieżący 35/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BUDUS S.A. w dniu 27.06.2012 roku
Raport bieżący 34/2012 Informacja o wykreśleniu hipotek kaucyjnych i ustanowieniu hipoteki umownej
Raport bieżący 33/2012 Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Raport bieżący 32/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2012r.
Raport bieżący 31/2012 Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Raport bieżący 30/2012 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej
Raport bieżący 29/2012 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BUDUS S.A. na dzień 27.06.2012 r. oraz projekty uchwał
Raport roczny 28/2012 Raporty roczne za 2011 rok
Raport bieżący 27/2012 Zmiana hipoteki umownej ustanowionej przez Emitenta oraz ustanowienie hipoteki łącznej umownej przez spółkę zależną
Raport kwartalny 26/2012 Raport okresowy za I kwartał 2012r. - jednostkowy i skonsolidowany
Raport bieżący 25/2012 Zawarcie istotnej umowy
Raport bieżący 24/2012 Informacja o ustanowieniu hipoteki łącznej przez Emitenta oraz spółkę zależną
Raport bieżący 23/2012 Zawarcie przez Emitenta porozumienia w sprawie potrącenia wierzytelności
Raport bieżący 22/2012 Wyjaśnienie do punktu 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport bieżący 21/2012 Informacja w sprawie stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport bieżący 20/2012 Powołanie osoby zarządzającej
Raport bieżący 19/2012 Rezygnacja osoby zarządzającej
Raport bieżący 18/2012 Ziszczenie się warunków ujętych w warunkowej umowie sprzedaży udziałów spółki LOGOCENTRUM Sp. z o.o. (dawniej: H.Cegielski - Logocentrum Sp. z o.o.)
Raport kwartalny 17/2012 Uzupełnienie raportów okresowych
Raport bieżący 16/2012 Informacja Emitenta w związku ze zmianą prognoz finansowych za 2011 rok
Raport bieżący 15/2012 Przystąpienie przez Emitenta do spółki i objęcie w niej udziałów
Raport bieżący 14/2012 Oświadczenie o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Raport Bieżący 13/2012 Ustanowienie hipoteki
Raport bieżący 12/2012 Zawarcie istotnej umowy
Raport bieżący 11/2012 Rezygnacja osoby zarządzającej
Raport kwartalny 10/2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011 r.
Raport bieżący 9/2012 Zawarcie istotnej umowy - Stadion Miejski oraz Hala Sportowa w Łodzi
Raport bieżący 8/2012
Daty przekazywania raportów okresowych oraz raportu rocznego w 2012 roku
Raport bieżący 7/2012 Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny konsorcjalny
Raport bieżący 6/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUDUS S.A. w dniu 10.01.2012 roku
Raport bieżący 5/2012 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki H.Cegielski - Logocentrum Sp. z o.o.
Raport bieżący 4/2012 Przekształcenie spółki zależnej w spółkę akcyjną
Raport bieżący 3/2012 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 stycznia 2012r.
Raport bieżący 2/2012 Powołanie osoby nadzorującej
Raport bieżący 1/2012 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA
Raport bieżący 24/2011 Zawarcie istotnej umowy
Raport bieżący 23/2011 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA BUDUS S.A. na dzień 10.01.2012 r. oraz projekty uchwał
Raport bieżący 22/2011 Zawarcie istotnej umowy
Raport bieżący 21/2011 Zawarcie istotnej umowy
Raport bieżący 20/2011 Zawarcie istotnej umowy
Raport kwartalny 19/2011 Raport okresowy za III kwartał 2011r.
Raport bieżący 18/2011 Jednolity tekst Statutu BUDUS S.A.
Raport bieżący 17/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Raport bieżący 16/2011 Zawarcie istotnej umowy
Raport bieżący 15/2011 Podpisanie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego
Raport bieżący 14/2011 Powołanie osoby zarządzającej
Raport bieżący 13/2011 Zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący 12/2011 Daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
Raport kwartalny 11/2011 Raport okresowy za II kwartał 2011r.
Raport bieżący 10/2011 Zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący 9/2011 Zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący 8/2011 Zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący 7/2011 Podpisanie umowy ramowej gwarancji
Raport bieżący 6/2011 Podpisanie aneksu do umowy o kredyt odnawialny
Raport bieżący 5/2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2011r.
Raport bieżący 4/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C
Raport bieżący 3/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C na rynku NewConnect
Raport bieżący 2/2011 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C do alternatywnego systemu obrotu
Raport bieżący 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zawarcie istotnej umowy

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.