Informacja ogólna 5 lat "BUDUS" S.A
WYBRANE DANE FINANSOWE (tys.zł) 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody netto ze sprzedaży 124 624
233 787
329 988
329 922 318 070
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 486 6 099 8 349 6 170 5 354
Zysk (strata) brutto 7 414 7 619 3 493 16 854 12 951
Zysk (strata) netto 5 798 6 747 2 539 13 573 9 929
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 158 2 272 -28 436 23 187 -72 248
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 966 1 175 -6 652 -10 604 -24 653
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 566 -2 001 32 116 -8 524 94 887
Przepływy pieniężne netto razem 1 241 1 446 -2 972 4 060 -2 014
Aktywa razem 68 600 111 010 158 499 167 341 249 504
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 223 90 926 133 065 128 766 207 308
Zobowiązania długoterminowe 402 1 298 1 236 1 282 70 134
Zobowiązania krótkoterminowe 45 140 79 742 117 402 106 868 124 682
Kapitał własny 13 378 20,084 25 434 38,575 42 196
Kapitał zakładowy 2 513 2 513 2 086 2 086 2 086
Liczba akcji (szt) 6 321 763 6 321 763 6 321 763 6 321 763 6 321 763
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/szt.) 0 92 1 07 0,40 2,15 1,57
Wartość księgowa na 1 akcję (zł/sz.) 2 12 3 18 4 02 6 10 6 67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (zł/szt.) 0 0 0 0 0
Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do kopiowania (c) "Budus S.A". Zabrania się kopiowania częci, całości treści lub elementów strony.
Wszystkie znaki firmowe wykorzystane na stronie są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.